Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 - Hội nghị người lao động năm 2019 - Chương trình tổ chức tiệc tất niên cuối năm của công ty

14 1

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 - Hội nghị người lao động năm 2019 - Chương trình tổ chức tiệc tất niên cuối năm của công ty